Marstrands Nya Ångfartygs AB
ALBREKTSUND
S/S ALBREKTSUND i Marstrand