Marstrands Nya Ångfartygs AB
ALBREKTSUND
ALBREKTSUND i Marstrand