Marstrands Nya Ångfartygs AB
ALBREKTSUND
ALBREKTSUND II, i Fiskebackskil byggd 1890